εντολη για το upgrade 107 vista & xp
Πάμε έναρξη μετά εκτέλεση και δίνουμε την εντολή regsvr32 MSCOMM32.OCX
Πατάμε οκ και το τρέχει στο επόμενο παράθυρο πατήστε πάλι οκ και έτοιμη πλέον.