Αν γίνει ένα τέτοιο script θα είναι πολύ χρήσιμο για διάφορους λόγους.
Ποιος ξέρει να το κάνει?

Όταν δηλ έχεις πχ CC... ή Mg... ή Os... κτλ σε χρήση κλείνοντας το δέκτη, είτε οριστικά είτε βάζοντας τον σε standby, να αλλάζει πρώτα σε common το cam που είχες σε λειτουργία και μετά να κλείνει ο δέκτης.
Αντίστοιχα όταν τον ανοίγεις να επανέρχεται αυτόματα το cam που θέλεις να χρησιμοποιήσεις.