Λουκέτα βάζουν οι τράπεζες στα καταστή*ματά τους σε μια ακόμη προσπάθεια να μειώσουν δραστικά τα λειτουργικά τους κόστη. Από τις αρχές του 2012 έως και σήμερα, τα καταστήματα που έκλεισαν οι τέσσερις μεγά*λες ελληνικές τράπεζες σε Ελλάδα και Βαλκάνια ξεπερνούν τα 200. Όπως τονίζουν υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη, η αναδιάρθρωση του δικτύου των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται σε πλήρη εξέ*λιξη και το «μενού» περιλαμβάνει καταργήσεις και συγχωνεύσεις καταστημάτων, καθώς και μεί*ωση του προσωπικού.

Μάλιστα, οι ίδιοι τονίζουν την ανάγκη να μειώ*σουν δραστικά τα λειτουργικά τους κόστη, ώστε να αντισταθμίσουν εν μέρει την πίεση που δέχονται στα καθαρά τους έσοδα, από την αύξηση του κόστους χρήματος και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και το κούρεμα των ομολόγων, ενώ επιταχύ*νουν τις ενέργειες περιορισμού του δικτύου.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, οι τέσσε*ρις μεγάλες τράπεζες (Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς) έκλεισαν περίπου 70 καταστήματα στην Ελλάδα και 119 στο εξωτερικό, όταν σε όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς έκλεισαν 96 καταστήματα στην Ελλάδα και 160 στο εξωτερικό.

♦ Μόνο οι όμιλοι Πειραιώς και Alpha Ban k διέ*κοψαν τη λειτουργία 94 συνολικά καταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό στη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών της χρονιάς, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία παρείχαν μαζί με τα αποτελέσματα τριμήνου οι διοικήσεις τους.

♦ Ειδικότερα, ο όμιλος Πειραιώς διέκοψε τη λει*τουργία 65 καταστημάτων (18 στην Ελλάδα και 47 στο εξωτερικό), με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί με αναπόσβεστο κόστος ύψους 6,4 εκατ. ευρώ.

♦ Το δίκτυο της Alpha Bank στη χώρα μας μειώθη*κε κατά 18 καταστήματα και κατά 29 στη ΝΑ Ευ*ρώπη τον Μάρτιο του 2012 σε σχέση με το τέλος του 2011, τάση που θα συνεχιστεί και τα επόμενα τρίμηνα, όπως προανήγγειλε η διοίκησή της.

Αντίστοιχες κινήσεις ακολουθούν και οι όμιλοι της Εθνικής και της Eurobank.

Ακριβός ο δανεισμός τους

Η μείωση του δικτύου των ελληνικών τραπεζών ξεκίνησε πρακτικά από την περσινή χρονιά. Το 2010 οι τράπεζες που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα (πλην των συνεταιριστικών) έφθασαν, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπε*ζών, να διαθέτουν 3.743 καταστήματα, από 3.634 στο τέλος του 2009.

Έναν χρόνο, δηλαδή, μετά το ξέσπασμα της χει*ρότερης οικονομικής κρίσης, ο αριθμός των τρα*πεζικών καταστημάτων αυξανόταν, έστω και με χαμηλό ρυθμό. Το 2011 ο αριθμός τους μειώθηκε στα 3.575, καταγράφοντας σε σχέση με το 2010 πτώση 4,5%.

Στο τέλος του 2011, η Εθνική λειτουργούσε στην Ελλάδα 542 καταστήματα έναντι 575 στο τέ*λος του 2009 και η ΑΤΕ ερχόταν δεύτερη με 468 (482 στο τέλος του 2009).

Ακολουθούσαν η Alpha με 414 καταστήματα (431 στο τέλος του 2009), η Eurobank με 402 (432 στο τέλος του 2009), η Πειραιώς με 344 (357 στο τέλος του 2009) και η Εμπορική με 323 καταστήματα (368 στο τέλος του 2009).

Το εν Ελλάδι απασχολούμενο προσωπικό των τραπεζών μειώ*θηκε στη διάρκεια του 2011 κα*τά 3.356 άτομα (από 59.967 σε 56.611) ή 5,5%, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΕΤ.

Η προσπάθεια περιορισμού του κό*στους μισθοδοσίας και λειτουργίας επιδιώ*κει να αντισταθμίσει μέρος της σημαντικής συμπί*εσης που δέχεται το καθαρό επιτοκιακό περιθώ*ριο (Net Interest Margin ) των τραπεζών. Και αυτό διότι το κόστος καταθέσεων, λόγω της χαμηλής πι*στοληπτικής διαβάθμισης της χώρας και της συνεχούς εκροής καταθέσεων έχει εκτιναχθεί, με τις τράπεζες να δανείζονται από τον ELA με κόστος υψηλότερο του 4%, ενώ την ίδια στιγμή τα καθαρά έσο*δα από τόκους μειώνονται εξαιτίας τόσο της επιμήκυνσης των κρατι*κών ομολόγων όσο και της έξαρσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δεν είναι τυχαίο ότι, το πρώτο τρίμηνο, το σύνολο σχεδόν των τραπεζών εμφάνισε μείωση στα καθαρά έσοδα από τό*κους, που αποδόθηκε στο μίγμα χρηματοδότησης καθώς η μεγάλη συμμετοχή του ELA αύξησε ση*μαντικά το κόστος.topontiki.gr